Den store sorg

Den store sorg

'La pensée aux absents' (1924) ('Tænker på de fraværende') - udsnit af maleri af André Devambez. Tre kvinder fra tre generationer, mor, hustru og datter, i sørgedragt. De femkalder billedet af de klagende kvinder ved Jesus legeme. Maleriet indgår i samlingerne på 'Historial de la Grande Guerre' i Peronne.

Kan sorgen gøres op?

I mellemkrigstidens kunst indtager sorgen over de faldne soldater, navnlig de savnede og de ’ukendte’ (ikke identificerede), en fremtrædende plads – måske et udtryk for hvor vanskeligt det var for samfundet at acceptere smerten.

Tabene af menneskeliv i krigen var gjort op. Men omfanget af smerten var ikke. Men kunne man det? Er det ikke urimeligt at bebrejde historikerne, at de stort set har ignoreret den store smerte, der fulgte krigen, når de behandlede mellemkrigstidens historie. Kan man forstå europæisk historie efter 1918, hvis man ikke tager højde for Den store sorg under og efter krigen?.

De fleste historikere har anset det for umuligt at ’historisere’ sorgen. Man kan tælle antallet af enker og faderløse børn og antallet af forældre, der har mistet deres sønner. Man kan redegøre for de vilkår, som staten tilbød de ramte personer, for pensionernes størrelse, og man kan studere den sociale deklassering, der som regel fulgte med tabet af en forsørger. Man kan også måle antallet af pilgrimsrejser til soldaterkirkegårdene i Nordfrankrig og i Belgien. Men alt dette når ikke ind til selve ’smerten’ over tabet hos de ramte. Sorgen var først og fremmest en prøvelse for den enkelte i dennes forfærdelige ensomhed.

Den døde søn

Blandt de offentligt kendte forældre, der mistede en søn i krigen, var den tyske billedhugger og grafiker Käthe Kollwitz og den verdensberømte britiske forfatter og journalist Rudyard Kipling. Begge oplevede tabet af sønnen som dybt tragisk, som et forfærdeligt ’offer’ og måske som en skyld, der måtte sones.

Billedhuggeren Käthe Kollwitz mistede sin yngste søn i oktober 1914. Til trods for sin pacifistiske indstilling havde hun overtalt sin mand til at give sønnen lov til at melde sig som frivillig trods sin unge alder.

 

Læs mere her...

Kipling havde som forfatter og journalist offentligt propaganderet for forstærket britisk militær indsats mod Tyskland. Han havde opfordret sin søn (17 år!) til at melde sig frivilligt som officersaspirant.

Læs mere her ...

Sorgen over de faldne soldater er vel næppe bedre repræsenteret på lokalt plan end ved ’monuments aux morts’. Ethvert bysamfund i Frankrig fik efterhånden sit mindesmærke. Her er det landsbyen Boureilles i nærheden af Reims. Mange af disse monumenter repræsenterer en form for ’heroisering’ af de faldne som her, hvor indskriften lyder 'til dens (byens) ærefulde faldne'.

Man har diskuteret, om sorgen på længere sigt blev 'forsinket' eller 'blokeret' ved denne heroisering(?)

Den kollektive sorg

Monumentet for de faldne

De officielle mindehøjtideligheder d.11.11. kl.11 (våbenstilstanden 1918) blev 'meditationens' dag, med de to minutters stilhed i Storbritannien og Frankrig. Alle i byen/landsbyen i Frankrig samledes - også skolebørnene - omkring monumenterne, hvor fanerne, de sorte bannere, blomsterne og de mange mindetaler skabte en slags moralsk og borgerlig pædagogik, hvor de døde bogstavelig talt undervejs i ceremonien sluttede sig til de levende.

Listen med de faldne og de savnede (th) læstes højt og der blev svaret ’mort pour la France’. De mange faldne, selv i små byer som denne her, viser bredden af sorgen over tabet.

Sorgens 'cirkel'

En mindekrans ved det australske monument for de faldne i offensiven ved Bullecourt (syd for Arras) i 1917. Det er en grand-nevø (great nephew) til den faldne soldat Edward Drew, som sammen med andre har lagt kransen. Kransen kan også ses som et eksempel på ’sorgens cirkel’, dvs de personer, som er blevet berørt af tabet, enten direkte eller indirekte i den dødes omgangskreds og (som her) i senere slægtled. Ved at inddrage dette begreb i en analyse af ’sorgskaden’, kan man måske bedre forstå dybden og omfanget af den sorg, som tabene i krigen har afstedkommet.

 

Historikere har diskuteret, hvorvidt man kan opgøre omfanget af den samlede ’sorgskade’. Nogle starter med antallet af krigsenker: Tyskland 525.000, Italien 200.000, Frankrig 600.000, Storbritannien 240.000. Derefter optælles antallet af faderløse: Tyskland 1 mio, Frankrig 760.000 osv…Hvis antallet af berørte forældre inddrages, kommer man frem til, at 2.500.000 civile personer i Frankrig er blevet ramt. Og så mangler der endda den faldnes søskende, onkler og tanter, fætre og kusiner, venner osv osv.

Udsnit af væg i kapellet i Cerny-en-Laonnois med mindetavler for faldne franske soldater. I venstre kolonne hylder veteranerne (Les A.C. = Ancients Combattants) i 57. Infanteriregiment deres faldne (øverst) - og veteranerne i 18. Infanteriregiment hylder deres kammerater, som faldt her (en ces lieux) nedenunder. I højre kolonne mindes præsidenten for U.N.C. (l'Union nationale des combattants) (øverst) - og en soldat, der faldt under Nivelle-offensiven april 1917, har fået sin egen tavle (nedenunder).

Alle sociale strukturer

- i samfundet bar på sorgen efter krigen. Virksomheder, administrationer, skoler, universiteter, sportsklubber havde ved siden af det borgerlige og det religiøse samfund skabt deres egne mindesmærker for de døde og organiseret deres egne ceremonier. Det er blevet sagt, at disse kollektive strukturer var med til at bevare sorgen, endog styrke den.

Af disse var soldaterforeninger af stor betydning.

Af soldaterbreve og dagbøger fremgår det, at de faldnes nærmeste kammerater ved fronten gik meget op i ceremonierne omkring begravelserne ceremonier. De tog sig også af kommunikationen til de faldnes familier, og de bestræbte sig på at holde mindet om de faldne i live i deres foreningsarbejde efter krigen.

 

Faldne kammerater nævnes ofte i soldaternes breve og dagbøger – også hvis disse er skrevet efter krigen. Men også blandt lidt fjernere slægtninge, venner og andre bekendtskaber kan man finde dyb sorg. En vens sorg kunne være lige så omvæltende i vedkommendes liv som i forældrenes.

 

'Faderen' -af Käthe Kollwitz (1932)

Den ældre generations sorg - og skam!

- over at den unge generation kom til at bære alle tabene. Berømt er forfatteren Rudyard Kiplings ord fra et af hans ’gravskrifter’ efter krigen:

 

If any question why we died,

Tell them, because our fathers lied.

Det var ikke kun hans egen søn, som han her tænkte på! (Sønnen faldt ved Loos i 1915). Skammen her gik nok mest på politikernes og generalernes dårlige ledelse.

Den kendte tyske billedhugger Käthe Kollwitz bad med sine forældrefigurer (faderen tv) den døde søn om tilgivelse. Hun havde givet efter for hans ønske om at være med i krigen.

 

Mange forældre og bedsteforældre døde af sorg over unge soldaters død. Andre blev dybt traumatiserede. Tanken om det døde barn optog dem resten af deres liv. Det gjaldt både for Kipling og for Käthe Kollwitz.

Kipling og andre forældre med savnede sønner følte en særlig smerte. De havde ikke nogen grav at gå til. De store monumenter for de savnede og for ukendte soldater, var derfor fundamentalt vigtige for symboliseringen af døden. Slægtninge kunne overføre deres sorg til de fælles steder.

Private mindesteder

 

Velhavende forældre, der ønskede noget særligt for den savnede søn, kunne markere ham med en privat mindeplade ved slagmarken eller i et nærliggende kapel.

Th Lady Kennedy's monument over sønnen, Kaptajn Paul Kennedy, og andre officerer.

 

Paul Kennedy faldt for en snigskyttes skud d.9 maj 1915 ved Fromelles. Han var søn nr.3 af Sir John og Lady Archibald Kennedy. Han blev såret ved Aisne-floden, men kunne senere genoptage tjenesten. Skønt hans lig blev bjerget af hans mænd, fandt man ikke hans gravplads efter krigen. Hans mor, Lady Kennedy, der var blevet enke i 1913, mistede yderligere to andre sønner - kun en ud af de fire brødre overlevede krigen.

 

Efter krigen købte hun et lille stykke land, hvor Kennedys mænd havde begravet ham i 1915. Her anlagde hun en mindeplads med trækors og mindesten med en plade med indskrift. Udenom en lille have omgivet af et lavt hegn af metal - senere erstattet af en hæk med blodbøg. De to andre sønners grave blev fundet på kirkegårde i det område, hvor de var faldet.

Studier i sorgen

 

- en anden tilgang til krigens historie

To af de historikere, der er tilknyttet museet i Peronne, Stéphane Audoin-Rouzeau og Anette Becker, har i bogen ’14-18, retrouver la Guerre’ (2000) (’14-18, At genfinde krigen’) forsøgt at give et overblik over de aspekter af krigen, som museets samlinger koncentrerer sig om. For at forstå krigen og dens ødelæggelser er det ikke nok at sætte sig ind i spørgsmål som krigsskyld, den militære strategi og krigens udvikling osv. For at forstå hvorfor Europa begik kollektivt selvmord må man undersøge det korstog af nationalisme, den kultur af vold og den dybe sorg, som kom til at præge krigen og eftertiden. Billedet på bogens forside – et maleri af John Nash: Over the Top, der viser en gruppe soldater, der nærmest søvngængeragtigt indleder et angreb fra skyttegraven – illustrerer bogens pointe. Det er menneskene i krigen, som krigen handler om.

Et museum om volden og sorgen i krigen

 

Historial de la Grande Guerre, Peronne. Et museum, der er etableret i 1992, skiller sig ud fra de øvrige 1.Verdenskrigs museer i Frankrig. Museet forsøger at præsentere krigen ud fra en kulturel vinkel, hvor der lægges vægt på mennesker (både soldater og civile), der konfronteres med krigens vold. Museets udstillinger består af samtidige illustrationer, tegninger, kunstgenstande, malerier, uniformer.

 

Våben er kun medtaget i mindre omfang. Krigens propaganda, krigens vold og krigens sorg behandles udførligt. Genstandene er placeret således, at den besøgende kan sammenligne forholdene i de krigsførende lande. Som det fremgår af billedet er rummene i museet ganske store med god plads til samlingerne.

Et af de store udstillingsrumi museet. Orienteringstavler m.v. er anbragt på standere rundt om på gulvet. Den enkelte soldats udrustning er anbragt i fordybninger i gulvet (ses ikke på billedet). Propagandaplakater og andre illustrationer samt mindre genstande og uniformer er placeret på den lange væg

Litteratur

Audoin-Rouzeau, Stéphane og Becker, Annette: 14-18, retrouver la Guerre (2000)

Becker, Annette: Voir la Grande Guerre. Un autre récit 1914-2014 (2014)

Winter, Jay og Prost, Antoine: The Great War in History (2005)

 

Copyright Bo Jessen 2012-2017

 

Copyright © All Rights Reserved